فروش:

پشتیبانی:

مقایسه محصولات

مشخصات مشخصات

C7 C7

C9 C9

+C9 +C9

هشدار باز شدن درب هشدار باز شدن درب

هشدار روشن شدن خودرو هشدار روشن شدن خودرو

هشدار ضربه خودرو هشدار ضربه خودرو

هشدار سرعت غیر مجاز هشدار سرعت غیر مجاز

قطع برق خودرو قطع برق خودرو

هشدار سرقت باتری خودرو هشدار سرقت باتری خودرو

هشدار حمل با جرثقیل هشدار حمل با جرثقیل

شنود داخل کابین شنود داخل کابین

هشدار به صورت تماس هشدار به صورت تماس

باتری داخلی باتری داخلی

قابلیت اتصال به آژیر قابلیت اتصال به آژیر

قفل باز درب ها از طریق اپلیکیشن قفل باز درب ها از طریق اپلیکیشن

هشدار ضعیف شدن باتری داخلی هشدار ضعیف شدن باتری داخلی

ریموت کنترل ریموت کنترل

قفل کودک قفل کودک

ماژول قفل مرکزی ماژول قفل مرکزی

ماژول GPS ماژول GPS

هشدار خروج از محدوده مجاز هشدار خروج از محدوده مجاز